• Lorem ipsum

Download: Privacy Policy.pd

Privacy Policy
Dit is een website van Braca Webshops B.V.

Ons bedrijfsadres is:
Westeinde 116
1511 MA Oostzaan

Ons postadres is:

Westeinde 116
1511 MA Oostzaan

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34372893
Ons B.T.W.-nummer is NL 8218.36.146

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Braca Webshops B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Braca Webshops B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Braca Webshops B.V. is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Braca Webshops B.V. is verantwoordelijk voor de verkoop van verscheidene producten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1.            Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

2.            Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij een bezoek aan onze website kunnen wij (mede afhankelijk van de persoonsgegevens die u zelf  aan ons doorstuurt) de volgende gegevens verwerken

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of siteregistratie)

- uw voor- en achternaam

- uw adresgegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- uw IP-adres

 

 

Deze informatie wordt gebruikt

Braca Webshops B.V. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Braca Webshops B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van koopovereenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op de verkoop en levering van audio visuele randapparatuur, videoconference en live broadcast camera’s. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Braca Webshops B.V. en de website te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

-  om uw voorkeuren te registreren

-  om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

-  om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 Marketingactiviteiten

Braca Webshops B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Braca Webshops B.V..

Bewaartermijn

Braca Webshops B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Braca Webshops B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Braca Webshops B.V. voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Braca Webshops B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.

Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out. "

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Braca Webshops B.V. afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Braca Webshops B.V. legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

 

Rechten van betrokkenen

Braca Webshops B.V. honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Braca Webshops B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.kabelsenmeer.nl/privacy-policy-braca-europe worden gepubliceerd.

 

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

-  Per email: [email protected]

-  Per telefoon: 075-655 55 80

-  Per fax: 075 655 55 81

-  Per brief: Westeinde 116, 1511 MA Oostzaan

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.